Jandarmerie Prahova a publicat vineri lista posturilor scoase la concurs în această perioadă, dar și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate de o carieră militară.
 
Astfel, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Prahova sunt disponibile 28 de locuri de muncă.

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ale Dispoziţiei Directorului General al D.G.M.R.U. nr. II / 1620 / 2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., actele normative enumerate mai sus, cu modificările şi completările ulterioare, ale Adresei I.G.J.R. – Direcţia Resurse Umane nr. 169562/34 din 16.09.2021, privind demararea procedurilor de concurs în vederea încadrării unor posturi de execuţie
vacante de subofițer prin rechemare în activitate și încadrare directă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 257, jud. Prahova, organizează CONCURS pentru ocuparea a 28 posturi de execuţie vacante de subofițer pază principal, prevăzute în statul de organizare al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova, prin rechemare în activitate și încadrare directă.

 

Recrutarea în vederea încadrării posturilor vacante prin rechemare în activitate sau
încadrare directă, are drept scop:

– identificarea şi atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care
corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante.

– identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, condițiile enumerate în prezentul anunț, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunț.

Notă: Cadrele militare și Polițiștii în activitate nu pot participa la concurs.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ,
următoarele cerinţe de ocupare a postului, cerinţe care decurg din fişa postului şi din actele normative în vigoare:

I. Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

– categoria de personal ce poate ocupa postul: subofiţer;

– gradul militar necesar ocupantului postului: minim sergent major;

– pregătire de baza: şcoala militară de subofiţeri sau studii medii cu diplomă de absolvire (diplomă de bacalaureat);

– pregătire de specialitate: – curs de intervenție profesională -TIP, după ocuparea postului;

– alte cunoştinţe: cultură generală;

– autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la documentele clasificate nivelul ,,secret de serviciu”;

– aptitudini si abilităţi necesare: aptitudini de execuţie, pricepere, îndemânare, fler, fermitate, spirit de echipă, adaptabilitate, rezistenţă la stres şi în situaţii conflictuale, abilităţi de comunicare şi interrelaţionare, spirit de observaţie, disciplină, de lucru sub presiunea timpului şi în condiţii de efort prelungit, să poată lucra cu supervizare redusă, condiţie fizică – dezvoltare foarte bună;

– atitudini necesare/ comportament solicitant: loialitate, demnitate, corectitudine, stăpânire de sine, simţul datoriei şi al responsabilităţii, încredere în sine, încredere în forţele proprii, integritate morală, spirit de iniţiativă, flexibilitatea gândirii, comportament civilizat la locul de muncă şi în societate – dezvoltare foarte bună;

– parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical;

– trăsături psihice si de personalitate: echilibru psihoafectiv, autocontrol, calm, capacitate crescută de refacere a potenţialului psihoenergetic şi fizic, cunoaşterea limitelor şi rezistenţă crescută la factori de stres specifici postului.

NOTĂ: Potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea  atribuţiilor, iar dacă acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr.80/1995”.

II. Condiţii legale de recrutare a candidaților pentru încadrarea prin rechemare în activitate
sau încadrare directă:

Conform art. 6 din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare condiţiile legale de recrutare a candidaţilor, sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă;

m) să nu fi atins la data desfăşurării procedurii de încadrare, vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută de Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. precedent lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.

În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Dovada îndeplinirii condiţiei referitoare la faptul că sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de
bacalaureat se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

III. Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:

a) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Verificarea cerinţei prevăzute la alin. precedent lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.

IV. Candidaţii recrutaţi în vederea rechemării în activitate trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:

a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Verificarea cerinţei prevăzute la alin. precedent lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.

NOTĂ: Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate/poliţist nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

NOTĂ: Candidaţii care au promovat concursul de și au fost declarați „admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prin rechemare în activitate sau încadrare directă nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

La concursul pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a cererilor de înscriere şi/sau documentelor constitutive a dosarelor de recrutare, atrage respingerea participării la concurs.

Nu se admit derogări de la niciunul dintre criteriile de ocupare prevăzute mai sus.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE:

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant prin
rechemare în activitate sau încadrare directă conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul anunț);

b) curriculum vitae în format Europass (conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunț);

c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

f) autobiografia (redactată olograf de către candidat) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4 la prezentul anunț);

g) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;

h) o fotografie color 9×12 cm;

i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI (conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul anunț);

j) consimțământ informat (conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunț);

k) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;

l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din Anexa nr. 7 la prezentul anunț);

m) declarație pe propria răspundere că are capacitate deplină de exerciţiu, nu are antecedente penale, nu este în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani şi nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt ele definite prin lege (conform modelului din Anexa nr. 8 la prezentul anunț);

n) pentru cadrele militare în rezervă – adeverinţă eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă în care se fie menţionat gradul militar în rezervă deţinut, perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite, motivul şi temeiul legal al trecerii în rezervă.

Modelele de documente care trebuie completate de condidat, vor fi redactate personal, cu ustensile de scris de culoare albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datate şi semnate. Aceste reguli nu se aplică pentru C.V., document care poate fi întocmit în integralitate pe calculator, ulterior fiind datat și semnat.

NOTĂ: – Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv maximum 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ;

Precizăm faptul că examinarea medicală şi evaluarea psihologică de către structurile de
specialitate ale M.A.I. se realizează exclusiv pentru candidatul/candidații declarat/declarați «admis», în acest sens acesta/aceștia va/vor fi planificat/planificați pentru susținerea examinărilor specifice prin grija structurilor responsabile din cadrul unității.

C. SINOPTICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

În conformitate cu prevederile art. 24 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr.177/2016, concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant constă în parcurgerea a două probe, astfel:

1. evaluare a performanţei fizice – cu caracter eliminatoriu;

2. susţinerea unui test scris.

Facem precizarea că ambele probe vor fi înregistrate/supravegheate video.

Proba de evaluare a performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a
traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor
obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos, desfășurându-se în perioada 16- 19.10.2021, conform graficului din prezentul Anunț de concurs și în conformitate cu prevederile Anexei  nr. 3^1 la O.M.A.I. nr.177/2016.

Proba de evaluare a performanţei fizice se apreciază şi se notează potrivit normelor şi baremelor specifice prevăzute de anexa nr. 3^1 la O.M.A.I. nr.177/2016 care se afişează şi se aduc la cunoştinţa candidaţilor înaintea începerii probei.

Proba ”test scris” va avea loc în data de 23.10.2021, începând cu ora 14 00 la sediul
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova, din municipiul Ploieşti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 257, jud. Prahova.

Testul scris constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unui test-grilă.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba eliminatorie sau la testul scris poate
formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Admiterea contestaţiei la proba/probele eliminatorie/eliminatorii are drept consecinţă replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei/probelor respective de către candidat.

D. PRECIZĂRI ORGANIZATORICE:

Cererea de înscriere la concurs, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării
condiţiilor de recrutare și o fotocopie a documentului de identitate (B.I./C.I.) se transmit SCANATE la adresa de e-mail: [email protected], preferabil în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), până la data de 01.10.2021 (inclusiv), ora 16 00.

Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex. cerere înscriere, copie C.I. etc.), iar în titlul mesajului electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele candidatului (ex. ”SPP 1 .POPESCU.Vasile”).

Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare și fotocopia actului de identitate (B.I./C.I) la adresa de e-mail: [email protected], în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii (ulterior înscrierii) și un cod unic de identificare, în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la desfășurarea concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise SCANATE,
în volum complet și în integralitatea lor, cu respectarea precizărilor din prezentul anunț, preferabil în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), la adresa de e-mail unde și-a depus cererea de înscriere, până la data de 03.10.2021(inclusiv), ora 1600.

Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex. copie documente studii, copie certificat naştere candidat, copie certificat naştere soţie etc.), iar în titlul mesajului electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele candidatului (ex. ”SPP.POPESCU.Vasile”).

A T E N Ţ I E !

În perioada alocată, conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de
recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere, preferabil în format
.PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă
documenteleenunţate la lit. B din prezentul anunţ.

Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului şi nu dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate corespunzător!

Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la tel. 0244.406.412, în scopul
identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs.

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin rechemare în activitate sau încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică.

În situaţia în care din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», respectiv acesta este declarat inapt la examinarea medicală sau evaluarea psihologică, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc în ordinea descrescătoare a notelor obținute, aceștia fiind contactați de personalul structurii de resurse umane din cadrul unității în care este prevăzut postul pentru care s-a organizat concurs.

Examinarea medicală și evaluarea psihologică se va susţine de către candidații declarați
admis la concurs, la o dată ce va fi comunicată acestora. Conform art. 22 alin. (2), lit.(d) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16.11.2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare
la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul unităţii organizatoare.

Candidatul declarat „admis”, depune în original documentele constitutive ale dosarului de recrutare transmis iniţial în format electronic, pentru a fi certificate pentru conformitate, şi se semnează de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

Documentele constitutive ale dosarului de recrutare pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii după acestea şi nici certificarea lor.

Dacă documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de
siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate, atrag respingerea candidatului din concurs.

E. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS TEMATICĂ:

1. Dispoziţii generale, îndatoririle şi drepturile cadrelor militare, interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi ale militarilor, recompense şi sancţiuni, disciplina militară potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;

2. Atribuţiile Jandarmeriei Române pe timp de pace, pe timpul stării de urgenţă, pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi în timp de război;

3. Infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială;

4. Constatarea faptelor de natură penală de către jandarmi, potrivit Codului de procedură penală;

5. Constatarea faptelor contravenţionale potrivit prevederilor OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

6. Paza cu efective de jandarmi, paza transporturilor bunurilor şi valorilor precum şi a
transporturilor cu caracter special, de bunuri şi valori, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

7. Paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, conform prevederilor
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin HG nr. 301/2012;

8. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale, conform OMAI nr. 5/2017 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând MAI;

9. Răspunderea materială a militarilor;

10. Clasificarea informaţiilor clasificate, Reguli generale privind accesul la informaţiile
clasificate, potrivit prevederilor HG nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;

2. Legea nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;

3. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal;

4. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;

5. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

6. HG nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi;

7. HG nr. 301/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

8. HG nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România;

9. OG nr. 121 /1998 privind răspunderea materială a militarilor;

10. OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

11. OMAI nr. 5/2017 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparținând MAI.

Citește mai multe detalii pe site-ul Jandarmeriei Prahova

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Realitatea de Prahova

Articolul precedentLocuitorii din trei localități prahovene nu vor mai putea ieși noaptea din case, în weekend, fără declarație
Articolul următorIohannis, la Congresul PNL: „Partidul este supus testului de maturitate. Am promis 4 ani de stabilitate politică” – Ovațiuni la adresa lui Ludovic Orban